Aprovació inicial per la inclusió del terme municipal a l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, per declarar-lo Zona de Especial Protecció de Qualitat Ambiental en l’àmbit lumínic

27/05/2021

Aprovació inicial per la inclusió del terme municipal a l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, per declarar-lo Zona de Especial Protecció de Qualitat Ambiental en l’àmbit lumínic

Data de l'acord: 30 de març de 2021
Òrgan: Ple
Unitat: Alcaldia
Expedient: 4307270005-2021-0000026
Aprovació inicial per la inclusió del terme municipal a l’àrea d’influència del punt de
referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, per declarar-lo Zona de Especial
Protecció de Qualitat Ambiental en l’àmbit lumínic

Aprovat per unanimitat

Fets
La Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i
Sostenibilitat per Resolució de 29 de maig 2020, per la qual s’acorda l’inici del procediment d’
ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant,
i de classificació com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1) de
diversos municipis de l’entorn. del Montsant, per declarar-lo Zona de Especial Protecció de
Qualitat Ambiental – ZEPQA- en l’àmbit lumínic
L’apartat 4 de Resolució de 29 de maig 2020, per la qual s’acorda l’inici del procediment d’
ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant
estableix per als municipis esmentats de l’ampliació de l'àrea d'influència, la regulació
específica prevista en el punt 5 de la Resolució TES/ 2380/2018, d'11 d'octubre per la qual es
fixa el Parc Natural de la Serra del Montsant com a punt de referència i s'estableix la seva àrea
d'influència.
L’Ajuntament del Lloar està adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, PAES (Plans d'Acció per
a l'Energia Sostenible ) i que el PAES proposa les actuacions necessàries, eminentment en
matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos
d'efecte hivernacle, i que per aconseguir aquest objectiu calen propostes d'estalvi i eficiència
energètiques, de producció de renovables de millora en la gestió de residus i de l'aigua.
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn, té com a objectiu, entre d’altres, mantenir al màxim possible les condicions
naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en
general. El municipi del Lloar esta inclòs a la zona E1 al mapa de la protecció envers la
contaminació lumínica a Catalunya.
L’article 6 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, estableix que en llocs d’especial valor astronòmic o natural que estiguin en zona E1 es
poden establir punts de referència per tal d’augmentar-ne la protecció, i que a l’entorn de cada
punt de referència s’ha d’establir una àrea d’influència a determinar en funció de l’orografia de l’
entorn..
Atès que segons la Llei de Bases de Règim Local, en el seu art. 25.2. b l’Ajuntament té
capacitat per actuar també contra la contaminació lumínica, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya en el
seu art. 66.2 de competències municipals.
Atès que la disposició addicional 4 de la llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i
protecció de l’atmosfera estableix que les administracions publiques, en l’àmbit de les seves
competències, promouran la prevenció, minimització, correcció, i reducció de la contaminació
lumínica en entorns naturals, entre d’altres.
Atès que la regulació especifica sobre il·luminació als municipis inclosos a l’àmbit d’influència
del Parc natural del Montsant s’estableixen a l’apartat 5 de la Resolució TES/2380/2018, d'11
d'octubre, per la qual es fixa el Parc Natural de la Serra del Montsant com a punt de referència i
s'estableix la seva àrea d'influència.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, 2 d’Abril, de Bases de Règim Local art. 25.b sobre competències municipals.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Regim Local de Catalunya art. 66.2 de competències municipals.
Reglament (CE) n.º 245/2009 de la Comissió, de 18 de març de 2009, pel que s’aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell, al relatiu als requisits de disseny
ecològic per a llums fluorescents sense balasts integrats, per llums de descarrega d’alta
intensitat i per a balasts i lluminàries que puguin funcionar amb aquestes llums.
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn.
Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
En conseqüència, S'ACORDA:
I. APROVAR INICIALMENT que el terme municipal del Lloar formi part de l’ampliació de l’àrea
d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, i de classificació
com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1) de diversos municipis
de l’entorn. del Montsant per declarar-lo Zona de Especial Protecció de Qualitat Ambiental –
ZEPQA- en l’àmbit lumínic, que esta tramitant la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi
Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Lloar. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 25ABD0DCEFF64BC8B808453D5C1F14C7 i data d'emissió 27/05/2021 a les 19:44:25 SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Carmen Cuenca Medina - DNI ** (SIG) el dia 31/03/2021 a les 10:00:37
II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord i pel termini establert , a fi que s’
hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció a la pàgina Web de l’
Ajuntament, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i aquells mitjans que l’ Ajuntament consideri
escaients per a general coneixement. El termini d’informació pública començarà a comptar des
del dia de la informació pública existent.
III. als cellers ubicats al municipi, a l’efecte CONCEDIR AUDIÈNCIA de presentació d’
al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una
còpia de la proposta. El termini de l’audiència serà de 10 dies hàbils dies a comptar des del dia
següent a la data de recepció de la notificació.
IV. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública i d’audiència als interessats, la proposta d’ampliació de l’àrea d’influència del punt de
referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es trametrà a la Direcció
General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació