PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DE L’EQUIPAMENT “CASAL DEL POBLE”

08/06/2021

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DE L’EQUIPAMENT “CASAL DEL POBLE”

S'ha publicat al Perfil de Contractant de l'ajuntament del Lloar el Plec de Clàusules Administratives  i Prescripcions Tècniques que han de regir la concessió de l'equipament Casal del Poble.

Plec Prescripcions Tècniques

Plec Clàusules Administratives